Skip to main content

SEPARADORS DE CUINA

BUIDEM, NETEGEM I RETIREM TOTES LES INCRUSTACIONS

QUÈ ÉS I COM FUNCIONA?

Tracta les aigües grises
01

TRACTA LES AIGÜES GRISES

Els separadors de greixos són dipòsits estancs que estan dissenyats per rebre i tractar les aigües grises procedents d'ús domèstic o industrial, com serien, les cuines dels hotels, restaurants, bars, bugaderies, col·legis, residències, carnisseries, presons, entre d'altres.

És molt important que el separador rebi únicament les aigües grises, d'aquesta manera s'evitaran embussos i obstruccions en les canonades, per què les aigües negres han de ser tractades d'una manera diferent.

02

SEGUEIX LA NORMATIVA VIGENT

Un separador és el més adequat per separar les aigües residuals de les grasses d'animals i vegetals de l'aigua, gràcies a una arqueta separadora, oferint un millor tractament dels residus.

És recomanable emprar les arquetes separadores de greixos, quan existeix la presència de greixos o olis i volem impedir costi el que costi, desembussos a les canonades, desaigües, fosses sèptiques i fosses amb filtres.

Si tens un hotel, un restaurant, una residència, etc., has de saber que és obligatori instal·lar un separador de greixos en el teu negoci, per tractar les aigües utilitzades abans d'anar a la xarxa de clavegueram, segons el que estableix la Normativa Espanyola de Recollida en el RD60/2011 i la Llei de Responsabilitat Mediambiental 26/2007.

Grasses animals i vegetals de l'aigua
Separador de greixos treballant
03

ELIMINACIÓ PER FLOTACIÓ

Els separadors de greixos funcionen per eliminació dels greixos en les aigües residuals a partir de la flotació. El greix que és menys dens que l'aigua, queda flotant a la superfície de l'aigua i va a parar a un compartiment separat.

L'aigua neta es torna a drenar cap a les canonades, mentre que el greix s'emmagatzema en un dipòsit on es pot eliminar de forma segura.

Les aigües residuals que contenen residus sòlids i greixosos, entren en un primer compartiment, on els residus sòlids més pesants, com seria, la sorra i els llots, es dipositen al fons del separador.

L'aigua que encara conté residus greixosos, però de menys pes, segueixen el seu recorregut fins a entrar en el segon compartiment, on el greix encara flota mentre es decanten la resta de partícules més petites que provenen de productes sòlids.

04

QUAN HAS DE REALITZAR EL BUIDATGE

Després l'aigua ja lliure de restes de greixos i sòlids, és conduïda fins a l'exterior pel conducte de sortida on es troba el clavegueram general. Mentrestant, totes les restes de greix i altres productes sòlids van a parar a l'interior del separador de greixos.

En aquest punt, quan el separador ja arriba a acumular molta quantitat de residus, aquest ha de ser buidat abans que el contingut surti a l'exterior.

NETEGES GUTI recomana buidar el separador de greixos cada 2 o 3 meses per un òptim funcionament. Els sòlids sedimentats poden extreure's 1 cop l'any. Els separadors que no es netegin sovint podrien generar olors i gasos tòxics, i també, podria ser un focus de plagues de paneroles i altres insectes.

Separador de greixos a punt per al buidatge

NETEJA IMPECABLE DEL TEU SEPARADOR

COM TREBALLEM?

Camió cisterna arribant al lloc del servei
05

ARRIBA AL LLOC DEL SERVEI

Un cop hem arribat al lloc del servei que el client ens ha indicat prèviament, anirem a localitzar la persona responsable del manteniment, per avisar de la nostra arribada. A partir d'aquí, començarem amb la preparació de la cisterna i les eines que utilitzarem per portar a terme el servei.

L'encarregat de manteniment ens ha d'indicar on es troba instal·lat el separador de greixos. Normalment, es troben instal·lats a les plantes subterrànies dels pàrquings.

Un cop la cisterna es troba en el lloc del servei, es posaran les mànegues per començar, en primer lloc, al buidatge dels residus sòlids i greixosos del separador via succió.

06

NETEJA IMPECABLE D'INCRUSTACIONS

Posteriorment al buidatge del separador, amb la mànega d'aigua d'alta pressió, es netejaran totes les restes de sòlids i greixos que hagin pogut quedar a les parets i a la part inferior del separador, i finalitzarem, succionant les últimes restes que hem netejat prèviament.

Acabant el servei, farem entrega al responsable de manteniment, l'albarà i el full de seguiment de l'Agència de Residus de Catalunya, signat i segellat, indicant les tones extretes i tota la informació relacionada amb el residu a gestionar (codi del residu, descripció, tones, via de gestió, operador, productor, transportista, gestor i vehicle emprat).

Abandonarem les instal·lacions, i transportarem el residu resultant a la Planta gestora que correspongui indicada en el full de seguiment.

Neteja impecable d'incrustacions

DISPOSES DE 2 OPCIONS PER AQUEST SERVEI:

CAMIÓ CISTERNA O BOMBA AMBIENTALIS

Camió cisterna mini de 2 eixos

CAMIÓ CISTERNA MINI

Fàcil accés a plantes subterrànies

Té una capacitat de càrrega bruta de 6 tones i una càrrega útil de 2 tones per succionar llots, i un dipòsit de 600 litres amb aigua neta. La cisterna està fabricada amb suspensió pneumàtica, ideal per accedir a plantes subterrànies. Si el teu negoci no està de cara al públic o els teus clients no perceben el soroll, ni les males olors, el camió cisterna és una bona opció.

BOMBA AMBIENTALIS

Reducció de sorolls i olors desagradables

La principal diferència d'un camió cisterna, és la reducció del soroll i les males olors, per què per treballar, el motor del camió cisterna necessita estar accelerat, no serveix estar en ralentí.


L'altre gran avantatge és el fàcil accés a plantes subterrànies, gràcies a les dimensions reduïdes del furgó amb el qual es treballa, mentre que els camions cisterna convencionals no poden accedir a les mateixes i han d'estacionar el camió al carrer. En últim lloc, cal ressaltar, la comoditat de treball amb el sistema Ambientalis Garma, per què és suficient amb un sol operari.

Carretó de la Bomba Ambientalis Garma

ENS ENCARREGUEM DEL MANTENIMENT DEL TEU SEPARADOR

Amb nosaltres pots adquirir el teu separador de greixos per la cuina de la teva empresa o negoci. A part, podem oferir-te un servei integral de compravenda i manteniment i gestió del residu del separador.

També disposem d'una nova solució de recollida d'aquest residu, sense soroll ni olors desagradables.

NETEGES GUTI et dona tota les opcions!

© 2002 - 2024 Neteges Guti. Tots els drets reservats.